Gdzie szukać przetargów

Zamówienia publiczne dotyczą wykonywania działań o charakterze budowlanym, lub usługowym, na skalę bardzo powszechną. Duże przedsiębiorstwa, kreślone ściśle przez ustawę, mające zapotrzebowanie na taką usługę, ogłaszają przetargi, w których biorą udział liczne firmy budowlane, czy tez usługowe. Cała procedura przebiegu przetargu jest ściśle określona i uwarunkowana aktami prawnymi.  W ten oto sposób wybierane są przedsiębiorstwa odpowiedzialne za budowę dróg krajowych i autostrad, remont miejskich kamienic, i wiele innych działalności na rzecz państwa, lub określonej , licznej grupy społecznej. Chcąc wziąć udział w przetargu, musimy jednak spełniać pewne wymagania ogólne, oraz ustalane każdorazowo. Ich zakres przedstawiany jest w treści oferty. Znalezienie ofert przetargów, odbywa się najczęściej droga internetową. Istnieją strony udostępniające wszelkie informacje na temat aktualnej działalności w tym zakresie. Dzięki nim, możemy na bieżąco śledzić zmiany zachodzące na rynku, a także próbować swoich sił w roli firmy biorącej udział w przetargu. Znalezienie serwisów specjalizujących się w tej tematyce nie jest trudne. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło zamówienia publiczne i wybrać konkretną stronę.

Cel zamówień publicznych

W ostatnim czasie coraz częściej organizuje się kursy , szkolenia , konferencje i różne inne działania informacyjne na temat zamówień publicznych . Działalność administracji rządowej , samorządowej i innych organizacji które dysponują środkami publicznymi wiąże się konieczność zakupów dóbr i usług . System zakupów publicznych został stworzony w celu uczciwego i efektywnego dokonywania zamówień poprzez transparentny , równy i szeroki dostęp różnych podmiotów na rynku do takich zamówień . Głównym celem systemu zamówień publicznych jest racjonalizacja wydatków oraz zapewnienie efektywnego i oszczędnego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi . Zbiegiem czasu zauważono że trzeba zmodyfikować ustawę o zamówieniach publicznych ponieważ w dotychczasowym kształcie preferowała ona duże firmy odcinając od tych zamówień mniejsze lokalne firmy . Dostrzeżono  też że za pomocą tych środków społecznych można realizować określoną politykę gospodarczą i realizować ją za pomocą firm które zatrudniają osoby niepełnosprawne lub też długotrwale bezrobotne . Innym kryterium które może określić zamawiający w zamówieniach publicznych to ochrona środowiska co wpływa na rozwój wyrobów i usług środowiskowych.

Umowy do zamówień

Żeby nie mieć żadnych problemów z wykonaniem jakiejś usługi, lub żeby ktoś wykonał nam usługę należycie, zawsze powinniśmy spisać umowę. Szczegółowa umowa daje nam możliwość reklamacji w przypadku niedotrzymania jej warunków. Nie wszyscy bowiem trzymają się tego, co jest zapisane w umowie, a wówczas kwota, jaką uznaliśmy najlepszą za wykonanie usługi, może nie zostać wypłacona. W każdej umowie powinny być umieszczone dane osoby zamawiającej, jak również osoby, która będzie wykonywała daną usługę. Musi być podany adres zamieszkania jak również NIP oraz REGON, jeżeli jest to firma. Każda umowa powinna posiadać również szczegółowy zakres usług, rodzaje materiałów użytych na przykład do produkcji, liczbę godzin, jaka przeznaczona jest na wykonanie usługi lub ogólny czas jej wykonania oraz dokładną kwotę zobowiązania. Najważniejszy jednak w całej umowie jest podpis lub też pieczątki wystawione przez każdą ze stron umowy, które świadczą o tym, że taka umowa jest ważna i przypieczętowana zarówno przez usługodawcę, jak również i przez usługobiorcę. Tylko na podstawie takiej umowy możemy domagać się ewentualnych poprawek źle wykonanego zadania, wypłacenia zawartej w umowie kwoty lub niedotrzymania terminu.

Przetarg nieograniczony

Do przetargu nieograniczonego mogą startować wszystkie firmy, które tylko czują się na siłach. Jeśli będzie to przetarg na pomalowanie elewacji albo remont budynku to można składać oferty pod warunkiem, że będzie się spełniało wszystkie wymogi jakie są stawiane. Najlepsza oferta wygra i firma będzie mogła przystąpić do pracy. Dzisiaj nie ma takiej możliwości żeby, w której państwowej firmie można było pomalować ogrodzenie bez rozpisania odpowiedniego przetargu. Jak rada osiedla chce kupić długopisy i ołówki dla swoich radnych to musi wystartować w przetargu. Tak być nie powinno i jakoś państwo powinno to wszystko uregulować. Przecież to już drobna przesada żeby nie kupić ołówka. Zanim zostanie rozpisany przetarg, zanim ktoś wygra i zanim dostarczy ołówki to my już dawno sobie sami kupimy i tyle.  Przetarg to bardzo poważna sprawa i trzeba mieć świadomość, że wiążemy się umową z kimś. Jeśli nie wykonamy pracy w terminie to możemy ponieść za to kare. Widać to najlepiej na naszych autostradach.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczone jest skierowany tylko do firmy, które są wstanie spełnić dane warunki. Firma, która zleca przetarg określa o co jej chodzi i czego będą dotyczyły prace czy budowa. Kto czuje się na siłach składa swoją propozycje. Osoba odpowiedzialna za przetarg będzie sprawdzała wszystko dokładnie i wybierze z tych powiedzmy dwudziestu firm tylko pięć. Te firmy będą mogły przejść to przetargu głównego, który wyłoni zwycięzcę. Niestety firmy, które odpadły nie będą wiedziały co zrobiły źle. Po prostu nie spełniają stawianych kryteriów i już. Muszą znaleźć sobie inną pracę, bo w tej nie widziała ich firma, która zlecała przetarg. W naszym kraju przetargi ograniczone i nieograniczone stały się bardzo popularne. Firmy startujące w przetargach zaniżają jak tylko mogą koszty. Jak się później okazuje trzeba dołożyć trzy razy tyle żeby można było dokończyć budowę i wychodzi na to, że ta najdroższa oferta była o wiele tańsza od tej, na którą się ktoś zdecydował. Dziwna jest polityka przetargowa w naszym kraju i dlatego większość budów stoi w miejscu.

Przetargi

Jeśli mówimy o zamówieniach publicznych to pierwsze co nam się rzuca na oczy to przetargi. Dzisaij praktycznie na każdą nawet małą naprawdę trzeba ogłosić przetarg. Wszystko wymaga odpowiednich procedur i niestety czasu. Jeśli trzeba będzie pomalować bramę przed urzędem to będzie potrzebny na to przetarg. Stanie do przetargu kilka firm i tak, która wygra będzie mogła pomalować bramę. Nieważne, że osoba, która zajmuje się kotłownią czy całym budynkiem mogłaby to zrobić od ręki i w godzinach pracy. Wszystko musi być wyliczone i obliczone. Ogólnie przetargi nam się za dobrze nie kojarzą. Niestety większość z nich jest już wygrana przed ustalone firmy zanim w ogóle dojdzie do ogłoszenia przetargu. Szkoda tylko, że firmy, które w nim uczestniczą starają się za wszelką ceną wygrać coś co nie jest do wygrania. W naszym kraju nie dość, że szerzy się biurokracja to jeszcze korupcja. Nie ma się co dziwić, że firmy zachodnie bezradnie rozkładają ręce. Po prostu niektóre zagrania nie mieszą im się w głowie.

Status wykonawcy

Każda osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak na przykład spółka z ograniczona odpowiedzialnością biorąca udział w przetargu, powinna posiadać status wykonawcy, aby móc wykonywać usługi, roboty budowlane, lub dostawy w ramach zamówienia publicznego.
Status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, może uzyskać osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży odpowiednią ofertę, lub zawże już umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Osoba taka musi mieć pełną zdolność do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli. Tylko takie osoby mogą brać udział w obrocie prawnym tak więc też w postępowaniu o udzielenie zamów ienia publicznego. Status wykonawcy daje prawo do wykonywania usług, dostaw, lub robót budowlanych w ramach wykonania zamówienia publicznego w przypadku wygrania przez podmiot przetargu.
Jak wynika z powyższych informacji, możność uzyskania statusu wykonawcy, przysługuje bardzo dużej grupie osób i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. Uzyskanie statusu Wykonawcy umożliwia podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego nabycie i skuteczne egzekwowanie uprawnień przewidzianych przez przepisy Prawa zamówień publicznych.

Negocjacja z ogłoszeniem

Jest wiele trybów udzielenia zamówienia publicznego. Podstawowym trybem jest roztrzygnięcie za pomocą przetargu ograniczonego, bądź też przetargu nieograniczonego. Aby skorzystać z innego trybu udzielenia zamówienia publicznego, należy posiadać ku temu specjalne przesłanki. W przypadku chęci udzielenia zamówienia za pomocą trybu negocjacji z ogłoszeniem, należy spełniać jeden z poniższych warunków.
Jeżeli charaktet dostaw, usług, lub robót budowlanych powoduje niemożność wyceny wartości zamówienia publicznego, wówczas można skorzystać z rozstrzygnięcia za pomocą negocjacji z ogłoszeniem. Podobnie jest jeżeli przez charakter oferty nie można określić w odpowiedni sposób cech zamówienia co umiemożliwia wybór w trybie przetargu najlepszej oferty, lub jeżeli w danym przypadku, bezskutecznie, używano już innych trybów udzielenia zamówienia i wszystkie warunki zostały odrzucone. Bez znaczenia jest tutaj fakt, czy została złożona jakakolwiek oferta, czy też nie została złożona żadna.
Należy pamiętać, iż przepisy te nie mają zastosowania, gdy zamawiający ogłosił przetarg ograniczony albo dialog konkurencyjny, a żaden wykonawca nie złożył prawidłowego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Kto bierze udział w zamówieniach publicznych

Codziennie wielu ludzi uczestniczy w rynku zamówień publicznych, ale kim są Ci ludzie?
Z jednej strony są to zamawiający, którzy szukają wykonawców usług, dostaw, bądź robót budowlanych. Zamawiający to osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pierwsza strona składa zamówienie publiczne na wykonanie usługi, dostawy, lub robót budowlanych w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zamówienie następnie jest rozstrzygane zazwyczaj przetargiem ograniczonym, bądź nieograniczonym. Sporadycznie zdarzają się przypadki rozstrzygnięć na przykład w trybie licytacji elektronicznej, czy zapytania o cenę. Drugą stroną rynku zamówień publicznych są wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Zazwyczaj są to firmy zajmujące się usługami, których wykonania wymaga zamówienie. Wykonawcy uczestniczą, uczciwie konkurując między sobą w przetargach i licytacjach.
Obie strony są zobowiązane do przestrzegania zasad i praw określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z 29. 01. 2004 r. Z nowelizacją wprowadzoną 13. 04. 2007 r. Nowelizacja ta wprowadza między innymi Krajową Izbe Odwoławczą – rozpatrującą odwołania od zamówień publicznych. Zamówienia publiczne są jawne poza przypadkami określonymi w ustawie PZP.

Ogólne zasady przetargów

Przetargi są ściśle kontrolowane od dnia 10. 06. 1994 r. Wtedy to właśnie do życia został powołany Urząd Zamówień Publicznych, jednak od 2004 r. zamówienia są uregulowane przez specjalną ustawę.
Wprowadzona 29. 01. 2004 r. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych reguluje między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Przez zamówienia publiczne – należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamawiającym natomiast jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, identycznie jest w przypadku wykonawcy. Zamówienia Narodowego Banku Polskiego związane na przykład z realizacją zadań polityki pieniężnej, nie podlegają ustawie Prawo Zamówień Publicznych, podobnie jak umowy z zakresu prawa pracy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie Prawa Zamówień Publicznych) w całości jawne i przeprowadzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Formą udzielenia zamówienia publicznego niemal zawsze jest przetarg ograniczony, lub przetarg nieograniczony. O wiele rzadziej zdarzają się takie formy udzielenia jak – negocjacje bez ogłoszenia, czy licytacje elektroniczne.
Zamówienie publiczne to bardzo złożony proces z śliśle określonymi przez PZP zasadami, których muszą przestrzegać zamawiający, jak i wszyscy biorący udział w przetargach.

Wysyp przetargów

Zamówienia Publiczne to dla wielu firm sposób na zarobek. Firmy budowlane czekają tygodniami na kolejne przetargi w których uda im się wziąć udział.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, zapowiedział wysyp ogłoszeń przetargów na budowe i remont dróg. Ogłaszane mają być trzy przetargi tygodniowo. Kosztorys programu budowy dróg, straszy, bądź też przyciąga bardzo wysoką sumą stu siedmiu miliardów złotych, jednak łączna wartość inwestycji wynosi zaledwie, niewiele ponad cztery miliardy złotych. Przetargi ogłaszane od września to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich firm budowlanych biorących udział w podobnych przetargach. Obecnie trwa ofensywa w realizacji drogowych i kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Na tym etapie jest ona nie zawsze widoczna w przestrzeni – jak powiedział Minister Andrzej Adamczyk. Wśród odcinków dróg na które zostały, bądź też mają zostać ogłoszone przetargi znajduje się między innymi autostrada A2 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim.
Taki "wysyp" zamówień publicznych to dla wielu firm budowlanych nielada okazja na zarobek, jak i też zaistnienie na rynku przetargów. Firmy czekają tygodniami, a nawet miesiącami na kolejne przetargi, które uda im się wygrać i zdobyć zlecenie na budowe, czy remont użytku publicznego.

Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza jest instytucją, powołaną do życia na podstawie ustawy nowelizującej Prawo Zamówień Publicznych w dniu trzynastym kwietnia, dwatysiące siódmego roku. Instytucja została stworzona w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przed powołaniem Izby Odwoławczej (tj. przed 2007 r.) odwołania zostawały rozpatrywane przez zespół arbitrów. Krajowa Izba Odwoławcza składa się z maksymalnie stu członków powołowynych i odwołowynych przez Prezesa Rady Ministrów, podobnie jak to ma przypadek w powoływaniu członków Rady Zamówień Publicznych, jednak w Izbie Odwoławczej powoływanie nowych członków odbywa się nie na wniosek ogólnokrajowych organizacji przedsiębiorców, czy klubów parlamentarnych. Prezes Rady Ministrów wyłania przyszłych członków Izby Odwoławczej spośród osób spełniających wymagania, które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na wniosek prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Prezes Rady Ministrów, powołuje na trzyletnią kadencje prezesa i wiceprezesa, którzy stoją na czele Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie przed Izbą ma charakter postępowania przed sądem polubownym, a od orzeczenia Izby przysługuje skarga do sądu okręgowego.
Krajowa Izba Odwoławcza to instytucja mająca na celu rozpatrywanie odwoływań związanych z Zamówieniami Publicznymi, siedziba Izby Odwoławczej w Warszawie, znajduje się przy Urzędzie Zamówień Publicznych, przy ulicy Postępu 17.

Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne, obejmują część finansów publicznych. Zajmują się przetargami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy odrestaurowanie zabytków. Zamówienia publiczne przechodzą przez warszawski Urząd Zamówień Publicznych, a ich wszelkie kwestie prawne, reguluje Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Prawo Zamówień Publicznych, określa między innymi – wszelkie zasady udzielania zamówień publicznych, czy też zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej – czyli instytucji powołanej w 2007 roku, w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, ściśle określa zasady przeprowadzania wszystkich konkursów i przetargów, a jego bezpośrednim przedmiotem regulacji jest prawo cywilne. Prawo Zamówień Publicznych jest najważniejszą ustawą, dotyczącą zasad, praw i obowiązków Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej. Ustawa ta, jasno określa zasady przeprowadania przetargów i udzielania zamówień publicznych. Ostatnia zmiana w Prawie Zamówień Publicznych wprowadzająca, między innymi nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, została wprowadzona 28. 07. 2016 r.
Ustawa wprowadzona 24. 01. 2014 r. Jest obecnie najważniejszym dokumentem dotyczącym zamówień publicznych.

Rada Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest centralnym organem administracji rządowej. Jego zadania są związane z Zamówieniami Publicznymi. Pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów – kieruje on całym Urzędem Zamówień Publicznych, jednak w istotnych sprawach systemu zamówień musi skierować się po opinie do swojego organu doradczego jakim jest Rada Zamówień Publicznych.
Rada Zamówień Publicznych została powołana do życia na podstawie ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego stycznia, dwatysiące czwartego roku o Prawie Zamówień Publicznych. Rada w zakresie swoich działań, między innymi – opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień, ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie Prawo zamówień publicznych zadania w systemie zamówień. Rada składa się z minimalnie dziesięciu, a maksymalnie piętnastu członków, powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek, na przykład – klubów parlamentarnych (frakcja parlamentarzystów polskiego parlamentu), czy ogólnokrajowych organizacji przedsiębiorców. Obecnie w skład rady, wchodzi piętnastu członków, a jej przewodniczącym jest Andrzej Bratkowski.
Rada Zamówień Publicznych to organ doradczy i opiniodawczy dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych to Urząd powołany do życia w dniu dziesiątym czerwca tysiąc dziewięćset dziewiędziesiątego czwartego roku. Budżet tegoż Urzędu wynosi ponad dwadzieścia osiem milionów złotych, a sam Urząd zatrudnia obecnie około sto siedemdziesiąt osób.
Przeciętne wynagrodzenie w placówce wynosiło w dwatysiące piętnastym roku – brutto 6967 złotych. Wydatki i dochody Urzędu Zamówień Publicznych są realizowane w części z budżetu państwa, jednak głównym źródłem dochodów UZP są środki uzyskane z wpisów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego. Jedyna w naszym kraju siedziba Urzędu Zamówień Publicznych, znajduje się w Warszawie, przy ulicy Postępu 17a. Na czele Urzędu stoi nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów – prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej, a doradcą i opiniodawcą Prezesa Urzędu, jest Rada Zamówień Publicznych. Do zadań Urzędu Zamówień Publicznych, należą między innymi – szkolenia, tworzenie projektów przepisów, rozstrzyganie sporów, kontrole, wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych, opracowywanie projektów aktów normatywnych i wiele innych.
Urząd Zamówień Publicznych to bardzo odpowiedzialna placówka posiadająca wiele zadań i obowiązków, związanych z samymi Zamówieniami Publicznymi

Czym są Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne, obejmują szczególną część finansów publicznych. Zajmują się między innymi przetargami i konkursami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont i odbudowa starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy też odrestaurowanie zabytków.
Wszystkimi zamówieniami publicznymymi zajmuje się Urząd Zamówień Publicznych, który jest pośrednikiem pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie. Do zadań Urzędu Zamówień Publicznych, należy między innymi – opracowywanie projektów aktów normatywnych, czyli tekstów sformułowanych w języku prawnym, zawierających wszystkie normy prawne, dotyczące dotyczące danego zamówienia, do jego zadań należy także wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych. Urząd Zamówień Publicznych znajduje się w Warszawie, przy ulicy Postępu 17a. Na czele tegoż Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej.  Prezes Urzędu podlega pod bezpośredni nadzór Prezesa Rady Ministrów. Przy Urzędzie działa Krajowa Izba Odwoławcza orzekająca w sprawach odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne to dość skomplikowany proces prawny. Wszystkie zamówienia przechodzą przez Urząd Zamówień Publicznych.

Zamówienia publiczne, a licytacja elektroniczna

Współcześnie zmierza się w kierunku uproszczenia procedur, jeśli chodzi o finansowanie ze środków publicznych. Idąc z duchem czasu, wymyślono łatwiejsze i oszczędzające czas formy, dzięki którym mogą być udzielane zamówienia publiczne. Już na samym początku, łatwo określić, czy przedsiębiorca spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu. Ogłoszenia na zamówienia publiczne także są udostępniane w sieci. Licytacja elektroniczna wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Wykonawcy wpisują niezbędne dane oraz swoje oferty. Procedura może składać się z jednego lub kilku etapów. Wykonawcy starający się o zamówienia publiczne mogą składać nieograniczoną liczbę ofert. Zamawiający decyduje, kiedy licytacja dobiegnie końca. Zamówienia publiczne to łakomy kąsek dla wielu przedsiębiorców. Wiele firm stara się uzyskać zlecenia ogłaszane przez organy administracji samorządowej. Licytacja elektroniczna to jeden z trybów, w którym udzielane są zamówienia publiczne. Nie może być stosowany w każdym przypadku. Z pewnością oszczędza czas zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Niewątpliwie ułatwia wyłonienie najniższej oferty, która jest jednocześnie najatrakcyjniejsza w danym przypadku dla zleceniodawcy.

Jak wygrać przetarg?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy warto brać udział w przetargach ogłaszanych na przykład przez organy administracji samorządowej. Niemniej jednak, zamówienia publiczne mogą być dużą szansą na wybicie się i pokazanie swoich możliwości. Z pewnością trudnym zagadnieniem jest określenie ceny za wykonanie usługi. Konkurencyjna oferta z jednej strony może być kluczem do sukcesu, a z drugiej oznacza mniejsze zyski dla firmy. Jednak warto myśleć przyszłościowo, gdyż zamówienia publiczne mogą nam otworzyć drzwi do nowych zleceń oraz klientów. Przygotowanie oferty na zamówienia publiczne jest kluczowym momentem. Pamiętajmy, że musi być ona zgodna ze szczegółowymi danymi przetargu. Przede wszystkim warto próbować, jeśli dane zamówienia publiczne są w zakresie naszej działalności. Współcześnie coraz więcej ofert jest udostępnianych przez różne instytucje. Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca nie są zbyt wygórowane. Zamówienia publiczne mogą okazać się przepustką do kolejnych zleceń. Są także bezpieczną i dość pewną inwestycją. Organ, który ogłasza przetarg musi mieć odpowiednie środki na ten cel. Zaniechanie lub opóźnianie się płatności jest niezgodne z przepisami i z pewnością jest rzadkością, jeśli chodzi o zamówienia publiczne.

Zamówienia publiczne z wolnej ręki

Przetargi ogłaszane najczęściej przez organy administracji samorządowej to duża szansa na rozwój dla wielu firm, zwłaszcza tych mniejszych i średnich. Zamówienia publiczne z pewnością mają wiele zalet, lecz znajdziemy również wady. Niemniej jednak, wiele firm startuje w przetargach. Zamówienia publiczne mogą być udzielane na różne sposoby. Często jest to po prostu przetarg nieograniczony. W tej formie każdy wykonawca, który spełnia minimalne wymagania, może złożyć swoją ofertę. Ogłaszane jest zlecenie na zamówienia publiczne i każdy przedsiębiorca może rozważyć udział w nim, o ile jest to zgodne z jego doświadczeniem oraz dziedziną. Wyjątkową formą są zamówienia publiczne z wolnej ręki. Zamawiający ma w tej sytuacji przydzielenie zlecenia tylko po negocjacjach z jednym wykonawcą. Wydaje się, że takie postępowanie ułatwiałoby całą procedurę, choć nie jest ono pozbawione wad. Jednak zamówienia publiczne z wolnej ręki są ograniczone do wyjątkowych sytuacji i nie mogą być tak powszechnie stosowane, jak na przykład przetargi. Tryb wolnej ręki jest stosowany tylko wtedy, gdy udział wielu konkurentów nie jest możliwy. Wynika to na przykład z względów technicznych. Z pewnością nie jest łatwo spełnić takie warunki, jednak jest to możliwe.

Zamówienia publiczne- główne zasady

Wydatkowanie finansów publicznych rządzi się ściśle określonymi prawami i zasadami. Zamówienia publiczne muszą być udzielane i przebiegać według określonych procedur, od ogłoszenia po przyznanie przetargu. Ich główną ideą jest zawarcie umowy płatnej pomiędzy podmiotem zamawiającym, a wykonawcą. Podmiot, który zaprasza do przetargu jest zwykle organem administracji samorządowej. Zamawiającym może być także jednostka administracyjna Policji, Straży Pożarne czy też Wojska oraz inne stowarzyszenia lub państwowe jednostki organizacyjne. Zamówienia publiczne wiążą się z nabywaniem dostawy, usługi lub robót budowlanych. Wykonawcy zgłaszają ofertę, a jej rozpatrywanie może przebiegać na różne sposoby. Zamówienia publiczne mogą być udzielane w różnych trybach. Najbardziej popularne są przetargi nieograniczone oraz ograniczone. Inne formy, jak licytacja elektroniczna czy dialog konkurencyjny przebiegają pod określonymi warunkami. Zastosowanie ich jest ograniczone tylko do niektórych przypadków. Zamówienia publiczne wymagają przestrzegania pewnych zasad, takich jak jawność, równe traktowanie wykonawców oraz bezstronność i obiektywizm. Zaniechanie lub niezgodność postępowania z przepisami skutkuje odwołaniem lub skargą do sądu okręgowego.

Co musi zawierać ogłoszenie o zamówieniu publicznym?

Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje się wykonania zleceń, jakimi są zamówienia publiczne. Podjęcie takiego zobowiązania zwykle wymaga od firmy przedstawiania oferty z konkurencyjną ceną. Nie jest to jednak jedyna istotna kwestia, brana pod uwagę przez zamawiającego. Niemniej jednak, zamówienia publiczne mogą przynieść korzyści, zwłaszcza małym i średnim firmom, które próbują się wybić. Zamówienia publiczne są ogłaszane najczęściej przez jednostki administracji samorządowej. Co powinno zawierać zaproszenie do podjęcia się wykonania zlecenia? Z pewnością musi ono zawierać dane podmiotu zamawiającego. Przedsiębiorcę interesuje najbardziej określenie przedmiotu, wielkość i zakres zlecenia. Zamówienia publiczne przebiegają także w różnych trybach. Może to być przetarg ograniczony, nieograniczony, negocjacja z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny oraz kilka innych form. Informacja na ten temat także powinna zostać zawarta w ogłoszeniu. Ważną kwestią są niewątpliwie warunki udziału w postępowaniu, możliwość złożenia oferty wariantowej oraz wadium, czyli dodatkowe zastrzeżenie pieniężne składane jako zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy. Zamówienia publiczne mogą jednak przebiegać bez konieczności wpłacenia wadium.

Dlaczego warto startować w przetargu na zamówienia publiczne?

Sektor finansów publicznych dla wielu osób to nieznane i tajemnicze wody. Jednak nie ma czego się bać i warto rozważyć zaproszenia do wykonania zleceń, ogłaszane najczęściej przez administrację samorządową. Zamówienia publiczne mogą okazać się dobrym kierunkiem, który przysporzy nam wiele korzyści. Wielu przedsiębiorców obawia się startowania w przetargach. Jednak zamówienia publiczne to szansa na rozwój firmy. Warto spróbować swoich sił, jeśli mamy doświadczenie w danej dziedzinie. Zamówienia publiczne w większości opierają się na zasadach przetargu nieograniczonego. Każdy wykonawca, który spełnia minimalne wymagania, może do nich przystąpić. Jeśli nasza oferta wyróżni się np. konkurencyjną ceną, zyskamy zlecenie, które pomoże nam zaistnieć na rynku oraz zyskać nowych kontrahentów. Uważa się, że zamówienia publiczne to dość bezpieczna forma umowy dla przedsiębiorców. Podmiot ogłaszający przetarg musi mieć odpowiednie środki na dany cel. Procedura zawierania umowy musi przebiegać zgodnie z prawem, dlatego zwłoka w zapłacie byłaby sporym naruszeniem. Niewątpliwie warto realizować zamówienia publiczne: pewny kontrahent, bezpieczne zyski, możliwość wykazania się oraz duże szanse na dalszy rozwój i kolejne zlecenia.

Przetarg nieograniczony- zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne najczęściej są ogłaszane przez administrację samorządową. Zaproszenia do wykonania zlecenia dotyczą różnych robót budowlanych, usług czy też nabywania dostawy. Liczba ogłaszanych przetargów zwiększa się z roku na rok. Stanowią one łakomy kąsek dla mniejszych i większych przedsiębiorców. Zamówienia publiczne to dość atrakcyjna i bezpieczna propozycja dla wielu firm. Jedną z form przeprowadzania procedury jest przetarg nieograniczony. Prawo ściśle określa zasady zawierania umów. Zamówienia publiczne mogą być udzielane w zasadzie na osiem sposobów. Wśród form znajdziemy między innymi przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zamówienia z wolnej ręki, czy też negocjację z ogłoszeniem. Na czym polega przetarg nieograniczony? Tryb jest jednoetapowy. Podmiot zamawiający składa ogłoszenie. Ofertę na zamówienia publiczne w przetargu nieograniczony może złożyć każdy wykonawca spełniający minimalne wymagania. Spośród wszystkich ofert, wybierana jest jedna, najkorzystniejsza. Przetarg nieograniczony to bardzo popularna forma. Zamówienia publiczne zawsze mogą być przeprowadzane w tej formie. Inne tryby posiadają więcej warunków i mogą być stosowane tylko w niektórych przypadkach.

Kto musi stosować się do procedur zamówień publicznych?

Sektor finansów publicznych podlega szczegółowym prawom, które regulują procedury wydatkowania środków publicznych. Zamówienia publiczne wiążą się z koniecznością wyłonienia wykonawcy zlecenia. Niezwykle istotne są także zasady zawierania umów. Kto może być zamawiającym? Prawo określa, że obowiązek stosowania się do procedur mają między innymi organy państwowe oraz samorządowe. Zamówienia publiczne ogłaszają także pewne stowarzyszenia oraz podmioty prawa publicznego. Doskonałym przykładem są niewątpliwie gminy. Często ogłaszają one zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych, na przykład utwardzenie nawierzchni czy też budowę szkoły lub obiektów rekreacyjno- sportowych. Zamówienia publiczne są udzielane także przez jednostki organizacyjne Wojska, Policji czy Straży Pożarnej. Zamawiający może być samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, PKP, Państwowe Gospodarstwo Leśne oraz państwowe szkoły wyższe. Niemniej jednak, uważa się, że zamówienia publiczne są składane głównie przez administrację samorządową. Przetargi niewątpliwie stanowią dużą szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współcześnie dąży się do upraszczania pewnych procedur oraz ułatwiania dostępu do zleceń.

Co może być przedmiotem zamówień publicznych?

Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego określają co może być przedmiotem umowy, zawieranym pomiędzy fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a wykonawcą. Zamówienia publiczne wiążą się z pewnymi procedurami, które dotyczą wydatkowania środków publicznych. Przetarg jest ogłaszany najczęściej na wykonanie prac budowlanych. Zamówienie publiczne obejmuje zarówno wykonanie, jaki i zaprojektowanie robót budowlanych. Przetarg to nie jedyna opcja udzielania takiego zlecenia. Szczególną formą jest tryb wolnej ręki. Umożliwia on bowiem negocjacje tylko z jednym wykonawcą. Ta forma jest zwykle bardziej złożona niż przetarg. Zamówienie publiczne, zwykle na roboty budowlane, wymaga w tej sytuacji spełnienia określonych warunków. Przedmiotami, na które ogłaszane są przetargi są także dostawy oraz usługi. Zamawiający określa potrzebę nabycia danego produktu lub usługi, która może być priorytetowa lub niepriorytetowa. Zamówienie publiczne na usługę priorytetową może dotyczyć np. finansów lub informatyki, z kolei niepriorytetowa to np. usługi hotelarskie. Pod pojęciem dostawa kryje się nie tylko kupno, ale na przykład leasing, czy wynajem lub kupno na raty.