Ustawa o zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne na gruncie polskiego prawa opracowane i sprecyzowane zostały w ustawie „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29. 01. 2014 roku. Ustawa ta jest nowelizacją ustawy z dnia 10. 06. 1994 roku. Konieczność nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych wynikła z faktu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a tym samym z dopasowania jej przepisów do norm europejskich.

Do stosowania się do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przede wszystkim zobowiązane są podmioty z sektora finansów publicznych. Jednak nie tylko tych podmiotów ustawa dotyczy. Pod ustawę podlegają także wszelkie podmioty gospodarcze, które kontrolowane są przez podmioty z sektora finansów publicznych. Jest tak w przypadku kiedy podmioty takie nabywają wszelkie usługi, bądź nabywają różnego rodzaju produkty.
Zamówień publicznych udzielać można w następujących trybach: licytacja elektroniczna, przetarg ograniczony, zapytania o cenę, przetarg nieograniczony, zamówienia z wolnej ręki, negocjacja z ogłoszeniem, negocjacja bez ogłoszenia oraz dialog konkurencyjny.

Podmiotom startującym w przetargu w ramach ustawy „Prawo zamówień publicznych” przysługuje ochrona prawa w postaci odwołania. Mogą się one odwołać do Krajowej Izby Odwoławczej, złożyć skargę do Sądu Okręgowego.

Osiem trybów zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to nieodłączny element takiej dziedziny, jaką są ogólno pojęte finanse publiczne. Wybiera się w ten sposób wykonawców oraz nakreśla zgodne z prawem umowy na owe zamówienia. Ustawa odnosząca się do owych zamówień nakreśla zasady i formy ich zawierania. Jest ich dokładnie osiem. Pierwszą formą są przetargi nieograniczone, składać tutaj zamówienia może nieograniczona grupa osób. Kolejnym trybem są przetargi ograniczone, będące przeciwieństwem tych pierwszych, czyli krąg zaproszonych do przetargów osób jest z góry ograniczony. Trzeci tryb to negocjacja z ogłoszeniem, czwarty – dialog konkurencyjny w tym przypadku po ogłoszeniu przez zleceniodawcę zamówienia, prowadzi on rozmowy z wybranymi kandydatami spośród których wyłania docelowo wykonawcę, piąty – negocjacja bez ogłoszenia – nie składa się tutaj oferty cenowej aż do momentu zapoznania się z warunkami transakcji, szósty – zamówienia z wolnej ręki, dokonywane są one, w przeciwieństwie do pozostałych trybów, przy udziale tylko jednego wykonawcy, siódmy – zapytania o cenę oraz ostatni, ósmy – licytacja elektroniczna. Najbardziej popularne i powszechne są dwie pierwsze formy, gdyż pozostałe wymagają spełnienia dodatkowych określonych warunków.

Główne zasady zawierania umów na zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne jako element publicznych finansów kierują się określonymi z góry zasadami, narzuconymi przez odpowiednie ustawy i prawo finansowe. Charakteryzują się one formalnościami typowymi dla tego rodzaju umów. Pierwszą zasadą jest zasada równego traktowania wykonawców, oznacza to, ze wszyscy zgłoszeni wykonawcy mają możliwość przedstawienia swoich ofert i wzięcia udziału w ewentualnym przetargu. Kolejna zasada, to zasada bezstronności i obiektywizmu, oznaczająca, iż wszyscy wykonawcy, mają równe prawa bez względu na ewentualne koniugacje czy „znajomości”. Zasada uczciwej konkurencji z kolei polega na tym, iż każdy wykonawca liczy się z możliwościami pozostałych i bierze pod uwagę, ich konkurencyjność bez względu na okoliczności. Zasada jawności polega na tym, iż wszyscy wykonawcy są znani i nie ma w tym temacie tajemnic ani poufności. Ostatnią wymienioną tutaj zasadą będzie zasada pisemności postępowania, polegająca na tym, że wszystkie warunki współpracy muszą być złożone na piśmie w z góry określonym terminie, nie wystarczą tutaj umowy słowne. Wszystkie te zasady musza być spełnione, aby dokonały się formalności i aby zamówienie publiczne mogło dojść do skutku. W innym przypadku, może ono zostać anulowane, ze względu na niedopełnienie warunków formalnych.

Ustawa o zamowieniach publicznych

„Prawo o zamówieniach publicznych” znowelizowane w roku 2004 reguluje wszelkie kwestie związane z realizacją zamówień publicznych. Znowelizowane prawo zawiera unijne dyrektyw, które dotyczą realizacji wszelkich inwestycji opłacanych z kasy publicznej. Ideą ustawy jest wprowadzenie równych i jednolitych wymagań dla wykonawców chcących podjąć zamówienie zlecane przez instytucje państwowe. Prawo o zamówieniach reguluje zasady udzielania zamówień publicznych, w tym zasady ogłaszania konkursów, tryb postępowania. Ustawa określa w jakich przypadkach należy użyć trybu ograniczonego przetargu, a w jakim przypadku nieograniczonego. Ustawa definiuje także zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, która musi być z jednej strony optymalna w kwestii funkcjonalności i celowości, a z drugiej najlepsza z ekonomicznego punktu widzenia.
Prawo o zamówieniach publicznych musi być stosowana dla projektów, których wartość przekracza w przeliczeniu na złotówki wynosi powyżej 14 tysięcy euro. Wartość projektu jest kalkulowana na podstawie wartości wszystkich wynagrodzeń dla wykonawcy umowy. Kwota ta jest wartością bez podatku VAT. Nie wszystkie umowy na wykonanie prac remontowych, usług zlecane przez podmioty publiczne muszą być realizowane według prawa o zamówieniach. drobnych.

limity przy zamowieniach publicznych

Zamówienia publiczne są regulowane specjalna ustawą, której zadaniem jest zagwarantowanie równego dostępu dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu, a także ma zapewnić biorącym udział równe i jasne zasady uczestnictwa. Obecnie w Polsce prawo o zamówieniach publicznego uchwalone dnia 29 stycznia 2004. Znowelizowana ustawa zastąpiła wersję z roku 1994 i zawiera wszystkie dyrektywy unijnego prawa dorywczego zamówień finansowanych z publicznych pieniędzy.
Ustawę o zamówieniach publicznych wbrew powszechnej opinii nie trzeba stosować do wszystkich zamówień realizowanych przez instytucje publiczne. Od wartości projektu zależy procedura, jaka powinna być użyta podczas konkursu. Limitem jest tu wartość projektu do 14 000 Euro ( w przeliczeniu). Wartość inwestycji jest szacowana na podstawie całkowitego wynagrodzenia wykonawcy (bez podatku Vat). W przypadku zleceń to tej kwoty nie wymagane jest według prawa stosowanie zasad prawa o zamówieniach publicznych.
Mimo to każdy wydatek z kasy publicznej powinien być realizowany w oparciu o te same kryteria, czyli optymalne korzyści przy minimalnych kosztach, czyli w sposób oszczędny, ale funkcjonalny i pragmatyczny. Musi być wykonany w określonym terminie i budżecie, zgodnie z planem inwestycji.

Czym jest zamówienie publiczne?

Zamówienia publiczne są specyficznym rodzajem wyłaniania wykonawcy do podpisania umów o wykonanie prac i wiąże się z wydawaniem publicznych pieniędzy, czyli tych pochodzących z budżetu państwa. Ideą wprowadzenia nadzoru nad wyborem wykonawców do prac z finansów publicznych było stworzenie kryteriów, dzięki którym te pieniądze byłyby w optymalny sposób rozdysponowane. Ponadto ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku reguluje sposób wyboru najlepszej oferty, stawiając wszystkim uczestnikom przetargu jasnych i równych kryteriów uczestnictwa (przejrzystość procedur),z drugiej strony stwarza równe szanse dla wszystkich chętnych, nie dyskryminując żadnego z nich.
Według ustawy z roku 2004 zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierana miedzy zlecającym instytucje publiczne), a wykonawcą, gdzie przedmiotem jest usługa, dostawa lub wykonanie pracy budowlano-remontowej. Wybór oferty odbywa się na drodze przetargu. Sam konkurs zaś może być organizowany w trybie nieograniczonym lub ograniczonym. Pierwszy tryb polegał na zaproszeniu do przetargu wszystkich zainteresowanych podpisanym umowy. Tryb ograniczony dotyczy tylko zaproszonych przez zamawiającego firm do składania ofert. Czasem wymaganie oferty zawiera kryteria, które ograniczają krąg zainteresowanych.

Przetargi o zamówienia

Rodzajów zamówień publicznych i ich trybów jest tak dużo, że trzeba się na tym bardzo dobrze znać żeby człowiek się nie pogubił. Niestety taka jest cena tego, że jesteśmy demokratycznym państwem. Urzędnik musi mieć stos papierów w każdej sprawie, bo tylko wtedy spełni wszystkie stawiane kryteria. Szkoda tylko, że w naszym kraju, kiedy rozpatruje się jakiekolwiek przetargi to skupiają się na cenie, a nie na jakości i szybkości wykonywania pracy. Cena naprawdę nie jest ważna jeśli liczymy się z tym, że ma być solidnie. Solidność to najważniejsza cecha, jaka powinna być spełniona. W Niemczech buduje się drogi na trzydzieści lat i też organizowane są przetargi. Mało tego często te drogi wykonują ekipy, w których są Polacy, a tu nagle w naszym kraju jest całkowicie coś innego. Niestety tam gdzie jest korupcja tam nic nie pomoże. Można mieć ustawy, dyrektywy i rzeszę urzędników, a i tak będziemy jeździć po dziurawych drogach, a kanalizacja, która wykonają nie będzie miała odpowiedniego spadku i trzeba będzie wszystko zaczynać robić od samego początku. My się już do tego przyzwyczailiśmy, ale to naprawdę nie jest normalne. Jeśli tak będzie zawsze to my nigdy nie wyjdziemy na prostą w tym kraju.

Czym są zamówienia publiczne?

Mało kto byłby zdolny wyjaśnić termin „zamówienia publiczne”, który figuruje w słownictwie branży ekonomicznej. Oczywiście, pojęcie takie jest w pełni zrozumiałe dla ludzi, którzy takim sektorem się zajmują, ale dla przeciętnego obywatela będzie to raczej, mówiąc kolokwialnie, „czarna magia”. Czym więc są owe, tajemnicze „zamówienia publiczne”? Jest to jeden z elementów finansów publicznych, który to obejmuje rozwiązania mówiące o sposobach wyłonienia wykonawców oraz zasadach podpisywania umów. Innymi słów, zamówienia publiczne dotyczą wydatkowania środków publicznych. Terminologia taka jest dla kompletnego laika raczej trudna, acz takie są uroki pewnych dziedzin naszego życia. Zamówienia publiczne według polskiego prawa mogą być dokonywane w ośmiu trybach, do których należy między innymi dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, przetarg ograniczony oraz przetarg nieograniczony. Co więcej, zamówienia można również poprzedzić konkursem lub mogą być one dokonywane w ramach dynamicznego systemu zakupów. Oczywiście z pojęciem tym wiąże się jeszcze sporo innych informacji, jednak te dla przeciętnego pana Kowalskiego w zupełności wystarczą. Jeśli ktoś natomiast ma ochotę dowiedzieć się więcej, zawsze może samodzielnie przeprowadzić tzw. research.

Zamówienia publiczne na uczelniach wyższych

Zamówienia publiczne stały się na tyle istotnym elementem naszego życia, że pojawiły się one jako przedmiot nauczania w uczelniach wyższych. Przedmiot ten ma na celu przygotować studentów do realizacji wszelkich zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Również tego typu kierunki szkolą, jak należy zgodnie z prawem przygotowywać różnego rodzaju zamówienia, umowy, zlecenia, by następnie w trakcie wykonywania pracy, wykonywać takie zadania z pełną wiedzą na ten temat. Zamówienia publiczne, to bardzo szeroki dział, który pozwala nam się dowiedzieć, jakie zasady związane z zamówieniami obowiązują w naszym kraju, jakie obowiązywał dotychczas i jakie są prognozy dla tego działu na najbliższą przyszłość. Ta dziedzina od dawna funkcjonowała w naszym życiu w mniejszym lub większym stopniu, jednak tak naprawdę od kilkunastu lat stała się przedmiotem nauczania, ponieważ wraz z rozwojem przemysłu i gospodarki, pojawiły się różnego typu zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, które wymagają odpowiedniej analizy i interpretacji. Dlatego profesorowie, posiadający szczegółową wiedzę na ten temat, starają się przekazać wszystko to młodym ludziom, by w przyszłości mogli oni w swojej pracy perfekcyjnie wywiązywać się z tego typu zadań.

Formy zamówień publicznych

Mówiąc zamówienia publiczne mamy na myśli wszelkiego rodzaju czynności podejmowane przez daną osobę, których celem jest zrealizowanie pewnych założeń o charakterze publicznym. Innymi słowy są to wszystkie przetargi, jakie ogłasza władza posiadająca moc o różnym zasięgu zarówno w danym regionie jak i na terenie całego państwa.
Zamówienia publiczne są elementem, na który składają się finanse publiczne. Realizowanie zamierzeń oraz podpisywanie umów w ramach zamówień publicznych odbywa się na ustalonej drodze oraz według jasno określonych reguł i zasad. Udzielanie zamówień odbywa się w ośmiu ustalonych przez prawo trybach, z czego jedynie dwa z nich odbywają się na zasadzie przetargu: ograniczonego lub nieograniczonego. Zamówienia o charakterze szczególnym można poprzedzić zorganizowaniem odpowiedniego konkursu, w ramach, którego konkretne firmy wysyłają swoje prace.
Udzielanie zamówień publicznych odbywa się według jasno sprecyzowanych zasad, które dotyczą każdego potencjalnego wykonawcy powierzonych mu zadań. Droga wyłonienia jednego z nich odbywa się z użyciem zasady równości, bezstronności, jawnego ogłoszenia werdyktu, a także zadbania o odpwoeidnią prawną stronę organizacji zamówień.

Przetargi ograniczone i nieograniczone

Każda jednostka samorządowa prowadzi szereg działań zmierzających do pozyskania optymalnej ilości środków finansowych, pozwalającą na realizację zadań budżetowych. Jednym z podstawowych elementów są szeroko rozumiane przetargi w zakresie sprzedaży własności danego samorządu. Ogólnie wiadomo, że przetargi mogą mieć charakter nieograniczony lub ograniczony. Zasadnicza różnica pomiędzy obydwoma alternatywami polega na tym, że w pierwszym przypadku oferta adresowana jest do określonej grupy osób, zainteresowanych kupnem samorządowej nieruchomości. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie najczęściej w przypadku, gdy osoby posiadające grunty w bezpośrednim sąsiedztwie własności samorządowej, zainteresowane są kupnem tej nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to obwarowane jest szeregiem dodatkowych elementów, czego potwierdzeniem może być sytuacja, gdy nieruchomość samorządowa wykorzystywana jest grzecznościowo przez osoby z sąsiedztwa. W praktyce oznacza to, że sprzedaż nieruchomość na rzecz konkretnej osoby poprawia szeroko rozumiany komfort życia. Jednakże jeśli jest to nieruchomość bez jakichkolwiek obwarowań sąsiedzkich, realizowany jest przetarg nieograniczony, w którym uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani ofertą inwestorzy.

Tryby udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne udzielane przez daną władze, są to takie rodzaje zamówień, których realizacja przyczyni się do zmian w zakresie publicznych obiektów dostępnych na danym terenie, poprzez ich budowę od podstaw lub modernizację. Udzielanie zamówień publicznych odbywa się w różnych trybach, zależnych od rodzaju zamówienia oraz jego znaczenia dla danego miasta lub regionu.
Wyróżnia się osiem podstawowych trybów zamówień publicznych. Pierwsze dwa z nich odbywają się na zasadzie przetargu. Podzielić można je na te ograniczone, w których konkurują jedynie wybrani wykonawcy oraz takie, w których udział dozwolony jest dla każdej firmy chętnej na wykonanie zlecenia. Kolejny tryb udzielania zleceń publicznych to negocjacje z ogłoszeniem, podczas których zleceniodawca prowadzi pertraktacje z ewentualnym wykonawcą przed ukształtowaniem się ostatecznego charakteru oferty. Może odbywać się poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia lub jedynie z wybranymi wykonawcami. Do trybów udzielania zamówień publicznych należy również dialog konkurencyjny oraz zamówienie z wolnej ręki, czyli negocjacje przeprowadzane wyłączenie z jednym przedsiębiorstwem.  Zamówienie publiczne mogą być przyznawane w trybie elektronicznym.

Przetargi

Czekając na korzystną propozycję nie musimy siedzieć bezczynnie i oczekiwać nadarzającej się okazji. Możemy zajrzeć do Internetu na stronę przetargów, gdzie będziemy mieli podane miejsce odbywających się właśnie przetargów. Dzięki nim mamy szansę na zawarcie bardzo korzystnej umowy na bardzo dobrych warunkach. Jesteśmy również w stanie podpisać umowę z najlepszymi kontrahentami, jak również możemy mieć dostęp do sfinalizowanych już akcji. Na takiej stronie podane są nie tylko przetargi organizowane w naszym kraju, ale również i przetargi zagraniczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie wygrać taki przetarg i mieć tym samym o wiele większe zyski. Dzięki takim stronom mamy możliwość sami dołączyć do takich przetargów nawet, jeżeli nie jesteśmy na nich obecni. Obecnie wiele stron jest w stanie założyć swoim klientom konta, dzięki czemu mają oni dostęp do największych przetargów odbywających się na całym świecie. Na takiej stronie mamy dostęp do wszelkich informacji związanych z zamówieniami publicznymi, mamy listy firm, kontrahentów, jak również podpisywanych umów. Dzięki temu jesteśmy cały czas na czasie, a indywidualne monitoringi przetargów dają nam możliwość samodzielnego wpływania na dopasowanie ofert do naszych potrzeb.

Nieuczciwa konkurencja

Nie każdy człowiek jest w stanie postępować uczciwie. Niektórzy nie potrafią kłamać, robić coś na przekór innym ludziom, czy też postępować tak, aby inni mieli z tego powodu kłopoty. Są jednak osoby, które są nieuczciwe nie tylko wobec siebie, ale również wobec ludzi, z którymi współpracują. Nie muszą to być nawet ich kontrahenci, ale inne firmy, które tak jak oni wykonują zupełnie ten sam zawód. Nieuczciwą konkurencję znajdziemy praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Możemy spotkać się z nią na forum, kiedy to wypisuje o naszej firmie dosyć krzywdzące nas i nie do końca zgodne z prawdą komentarze, jak również może postępować nie do końca fair zamawiając nieodpowiednie materiały i uważając, że na pewno nikt się w tym fakcie nie zorientuje. Jeżeli prowadzą oni budowę jakiegoś osiedla często potrafią zamówić materiały gorszej jakości, dzięki czemu z budowy mają większy zysk. Mogą być również nie do końca szczerzy w podpisywaniu umowy. W jakimś podpunkcie może być specjalnie wprowadzony jakiś błąd, dzięki któremu firma, która podpisze taką umowę, może być w tym momencie stratna. Jeżeli nasza firma stoi o wiele lepiej na rynku niż inna z naszej branży, nawet z tego powodu możemy mieć problemy. Nieuczciwa konkurencja może rozsyłać o naszej firmie fałszywe plotki, przez co nasza firma zacznie powoli spadać w rankingach.

Ustawa o zamówieniach publicznych

W naszym państwie jest wiele rodzajów rozporządzeń. Wszystkie ustawy są zebrane w odpowiednim urzędzie i są dostępne praktycznie dla każdego. Na studiach prawniczych często musimy mieć do dyspozycji takie ustawy, na podstawie których zgłębiamy tajniki związane na przykład z zamówieniami publicznymi. W takiej ustawie będziemy mieli wyjaśnione wszystkie informacje dotyczące zamówień publicznych, jak również o czym dokładnie będzie mowa w dalszej części ustawy. Niekoniecznie musimy znać całą umowę na pamięć, ale musimy wiedzieć, co się w niej znajduje. Musimy wiedzieć, co wchodzi w skład ustawy o zamówieniach publicznych, jak również jakie terminy się do niej nie stosują. Będziemy mieli dokładnie wyjaśnione, oczywiście urzędowym językiem, jakie usługi wchodzą do zamówień publicznych, jak również, które punkty ustawy zostały uchylone. Nie koniecznie będziemy rozumieli wszystko, co jest w takiej ustawie zapisane, gdyż nie każdy rozumie taki urzędowy język. Co jakiś czas ustawy się jednak zmieniają, i każdy prawnik powinien znać dokładne rozporządzenia oraz zmiany, jakie nastąpiły w ustawach. Z tego też względu albo musi on nabyć nową ustawę wraz z nowymi wzmiankami, ręcznie pozaznaczać zmiany, lub też ściągnąć aneks do konkretnej ustawy.

Blogi z zamówień publicznych

W Internecie mamy wiele różnego rodzaju blogów na przeróżne tematy. Możemy znaleźć tam wiele informacji na interesujący nas temat. Czy jednak warto pozyskiwać informacje z blogów? Czy piszą tam ludzie faktycznie posiadający dobrą wiedzę z zakresu zamówień publicznych? Z całą pewnością nie dowiemy się, kto akurat siedzi po drugiej stronie, jeżeli blog założony jest na darmowym portalu. Może być jednak wzmianka o autorze, o którym możemy się co nieco dowiedzieć. Jeżeli dana osoba jest prawnikiem lub też prowadzi firmę, a blog wydaje się na tyle profesjonalnie wykonany, to możemy zaufać napisanej na nim treści. Na takim blogu dowiemy się wszelkich informacji dotyczących zamówień publicznych, informacje o przetargach, o szkoleniach, jak również i mających odbyć się konferencjach. Ze względu na fakt iż wszystkie informacje podawane są do publicznej wiadomości bardzo regularnie, z pewnością będziemy wiedzieć o wszelkich zmianach, sytuacjach na rynku, jak również o nieuczciwych kontrahentach. Na takim blogu będziemy mieli również podane dane do różnych firm oraz urzędów, jak również do różnych publikacji. Będziemy mogli ściągnąć sobie również formularze umów, jak i ustawę, co przyda nam się na pewno w działalności naszej firmy.